Gotlands Genealogiska Förening

» Startsida » Styrelsen » Protokoll » Årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokoll med Gotlands Genealogiska förening
Almedalsbiblioteket ,Visby 26 februari 2011.

$ 1 1. Föreningens ordförande Kerstin Jonmyren hälsade alla närvarande
välkomna och förklarade årsmötet öppnat.
$ 2 Kerstin Jonmyren valdes till ordförande för dagens årsmöte.
$ 3 Ylva-Marie Rosenqvist valdes till sekreterare för dagens protokoll.
$ 4 Göran Karlsson och Anna-Lena Janzén valdes till protokolljusterare.
$ 5 Dagordningen godkändes.
$ 6 Årsmötet har annonserats i Oe folki i god tid och detta godkändes av de
närvarande.
$ 7 7. Kerstin läste upp verksamhetsberättelsen som godkändes, förutom ett
tillägg under punkt åtta att Ylva-Marie Rosenqvist varit närvarande under
Arkivens dag den 13 november.
$ 8 Revisorerna Åke Kahlbom och Reiner Lindgren har kontrollerat
föreningens räkenskaper. Föreningens budget har överskridits och visar
på ett underskott på drygt 6000. Förklaring tros vara de inköpta västarna
samt släktforskardagarna i Örebro som blev mycket kostsamma.
$ 9 Åke Kahlbom läste upp revisionsberättelsen och föreslog att vid varje
styrelsesammanträde alla skulle få kännedom om föreningens aktuella
ekonomi för att årets budget skulle kunna hållas.
$ 10 Reseersättningen ska vara lika för alla som begär ersättning. Skattefri
milersättning är i dag 18,50/mil. Vid begäran om reseersättning måste
resans ändamål anges.
$ 11 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.
$ 12 Kerstin Jonmyren omvaldes som ordförande på 2 år.
$ 13 Styrelsemedlemmarnas antal i föreningen bestämdes till 5 stycken.
$ 14 14. Följande val gjordes av styrelsemedlemmar:
Freddie Claesson, omval 1 år
Hans-Peter Larsson, nyval 1 år
Ylva-Marie Rosenqvist, nyval 2 år,
Gunilla Swebilius, nyval 1 år
Göran Karlsson, nyval 2 år.
$ 15 Revisorer:
Åke Kahlbom, omval på 2 år
Lars Klintstad, nyval på 1 år.
Ann-Christin Ringbom, revisorssuppleant, nyval på 1 år.
$ 16 Till valberedning omvaldes Anna-Lena och Göte Janzén.
$ 17 Årsavgiften beslutades att vara oförändrat 175 kr/medlem.
$ 18 Övrigt:
Beslutades att Barbro Pettersson, som i dag ansvarar för tidningen
Oe Folkis layout, valdes till hedersledamot av föreningen.
Kerstin Jonmyren skaffar ett diplom.
Föreningen beslutade att kalla de ickemedlemmar som
deltar i släktforskarträffarna i Lärbro till medlemskap efter tre träffar.


2011-02-26

Ylva-Marie Rosenqvist.
Sekreterare
  Anna-Lena Janzén.
Justerare
Göran Karlsson.
Justerare
   
 
     
   

2003-2011 © Gotlands Genealogiska Förening