Gotlands Genealogiska Förening

» Startsida » Styrelsen » Stadgar

Stadgar för Gotlands Genealogiska Förening


 

Antagna första gången 2 oktober 2005

§ 1    Föreningens namn är Gotlands Genealogiska Förening. Föreningen har sitt säte i Visby och omfattar Gotland.

§ 2    Föreningen som är en ideell förening, har till ändamål att främja släkt- och hembygdsforskning.

§ 3    Varje fysisk person med intresse för släktforskning kan bli medlem i föreningen och har att betala fastställd årsavgift. Ungdomsmedlem, som inte fyllt tjugo år, erlägger nedsatt avgift. Betalas inte, efter påminnelse, fastställd årsavgift upphör medlemskapet

§ 4    Föreningens verksamhet utövas genom styrelsen, som är föreningens verkställande organ, styrelsen bevakar föreningens intressen och kan verka genom utskott.

§ 5    Föreningens styrelse består av ordförande och det antal ledamöter som årsmötet   beslutar. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga erforderliga funktionärer.

§ 6    Styrelsen, som sammanträder på ordförandens kallelse, må ej fatta beslut om ej minst halva antalet ledamöter, inklusive ordförande eller vice ordförande, är närvarande. Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras.

§ 7    Föreningens verksamhetsår och räkenskaps år sammanfaller med kalenderåret. Räkenskaper, protokoll och verksamhetsberättelse skall vara revisorerna tillhanda senast tre veckor före årsmötet.

§ 8    Ordinarie årsmötet hålls årligen senast under februari månad. Extra medlemsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna eller minst en tredjedel av medlemmarna kräver det.

§ 9    Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

1.      Mötets öppnande

2.      Val av ordförande att leda förhandlingarna

3.      Val av sekreterare för mötets förhandlingar

4.      Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera mötets protokoll

5.      Fastställande av dagordning

6.      Fråga om mötet blivit behörigen utlyst

7.      Föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse

8.      Föredragande av revisorernas berättelse

9.      Fråga om beviljande av ansvarsfrihet av styrelsen

10.  Fastställande av årsavgift och storleken på ungdomsnedsättningen

11.  Fastställande av verksamhetsplan och budget

12.  Behandling av förslag som inkommit till årsmötet

13.  Val av ordförande för föreningen

14.  Fastställande av antalet styrelseledamöter, ordinarie och suppleanter

15.  Val av styrelseledamöter

16.  Val av revisorer och revisorssuppleant

17.  Fastställande av antal ledamöter i valberedning

18.  Val av valberedning

19.  Övriga ärenden

20.  Mötets avslutande

§ 10 Motioner och förslag till årsmötet skall vara styrelsen skriftligen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

§ 11  Kallelse och föredragningslista till årsmötet eller extra medlemsmöte skall vara medlemmar tillhanda senast fjorton dagar före mötet.

§ 12  Vid extra medlemsmöte får endast förekomma ärenden som angivits i kallelsen.

§ 13  Val förrättas med slutna sedlar om så yrkas, men annars, liksom vid all omröstning i andra frågor, öppet. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning. I andra frågor gäller den mening som ordförande biträder. Rösträtt har de medlemmar som betalt årsavgift senast 15 februari.

§ 14  Ändring av, eller tillägg till, dessa stadgar skall beslutas av två på varandra följande medlemsmöten varav ett skall vara ordinarie årsmöte. För beslut fordras minst två tredjedelar av avgivna röster vid båda mötena. Ändring av dessa stadgar kan även ske direkt vid årsmötet, om årsmötets beslut är enhälligt.

§ 15  För upplösning av föreningen fordras beslut därom på två på varandra följande årsmöten med minst tre fjärdedelar av avgivna röster vid båda mötena.

§ 16  I händelse av föreningens upplösande skall dess samlingar överlämnas till   sammanslutning med likartade intressen eller till arkiv och bibliotek på Gotland. Eventuella befintliga medel disponeras enligt sista mötets beslut.    

 
     

2003-2010 © Gotlands Genealogiska Förening